Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä, Y-tunnus ja yhteystiedot

Fysio Maarit, Maarit Suojansalo

Sointupiha 6,04330 Lahela

0401314877

Y-tunnus 3373693-8

2. Yhteyshenkilö rekisteröintiasioissa ja yhteystiedot

Maarit Suojansalo

Sointupiha 6, 04330 Lahela

0401314877

maarit.suojansalo@hotmail.com

3. Rekisterin nimi

Potilasrekisteri Diarium

Ohjelmisto: Diarium

Toimittaja: Nordhealth Finland Oy, Aleksanterinkatu 30-3400100, Helsinki, tuki@diarium.fi,puh 0942704358

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietoja käytetään fysioterapian ja hieronnan toteuttamiseen yrityksessä. Käytössä on potilasrekisteri, jota terveydenhuollon yritys on lain mukaan velvollinen ylläpitämään. Laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö (fysioterapeutti) merkitsee fysioterapian järjestämisen, suunnittelun ja toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi katsotut tarpeelliset tiedot. Rekisterin tietoja käytetään asiakkaan hoitoon liittyvissä asioissa. Potilastietojärjestelmänä on käytössä Diarium. Paperiset esitietolomakkeet, terapiasuunnitelmat yms. tiedot skannataan Diariumiin ja alkuperäiset annetaan pyydettäessä asiakkaalle tai hävitetään silppurissa tai polttamalla.

5. Rekisterin tietosisältö

Potilastietojärjestelmään ( Diarium) tallennetaan asiakkaan nimi, sosiaaliturvatunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ammatti, työpaikka ja maksajataho. Tarvittaessa omaisen ( vanhempi/puoliso/edunvalvoja tms) tai muun yhteistyötahon nimi ja yhteystiedot. Asiakkaan tullessa fysioterapiaan tai hierontaan hänelle luodaan hoitopolku, johon tallennetaan maksutiedot, haastattelun ja tutkimuksen oleelliset tiedot, tavoitteet, toteutunut fysioterapia tai hieronta, käyntikerrat, loppututkimukset. Näistä syntyy myös laskutustiedot. Kaikki nämä tiedot näkyvät asiakkaalle myös OmaKannassa. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkailta itseltään saadut tiedot. Lääkärin tai muun terveydenhuollon kirjoittamasta lähetteestä. Asiakkaan omaisilta ja yhteistyötahoilta . Fysioterapeutin tutkimuksesta. eArkistosta. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tiedon säilytysaika.

Tietojen luovutus perustuu aina asiakkaan omaan suostumukseen. Jos asiakas tulee lääkärin lähetteellä tai hänellä on muun tahon maksusitoumus ( esim. vakuutusyhtiö) annetaan palaute terapian toteutumisesta maksusitoumuksen antaneelle taholle. Tietoja luovutetaan pyydettäessä asiakkaalle, jolla on julkisuuslain 11§ mukaisesti oikeus häntä koskeviin asiakirjoihin poikkeuksena asiakirjat, joista tiedon antaminen olisi vastoin erittäin tärkeää yleistä etua taikka lapsen etua tai muuta erittäin tärkeää yksityistä etua. Henkilöllä on oikeus saada infomaatiota siitä, mihin hänen tietojaan käytetään EU tietosuoja-asetus 679/2016, 16-17 artikla. Asiakas voi hallita tietojen luovutusta e Arkistossa/ OmaKannassa asettamalla kieltoja tai suostumuksia. 

Poikkeuksena lakiin perustuvat tietojen antovelvollisuudet. Esim. julkisyhteisön maksusitoumuksella tulevat asiakkaat, lakimääräisten vakuutusten kautta tulevat asiakkaat. Potilastietojärjestelmää käyttää työssään vain fysioterapeutti Maarit Suojansalo. Potilastietojärjestelmän ylläpitäjä Nordhealth Finland Oy avustaa potilastietojärjestelmän ongelmatilanteissa. Tällöin heillä on pääsy vain potilastietorekisteriin vain kyseiseen ongelmaan liittyen. Henkilötietoja ei luovuteta, vaan toimitaan vain järjestelmän ID numeron perusteella. 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakasrekisteriä ei säilytetä tai luovuteta EU/ETA alueen ulkopuolelle. 

9. Rekisterin suojauksen perusteet

Sähköisesti käsiteltävät tiedot

Potilastietojärjestelmä Diariumiin pääsee vain fysioterapeutti Maarit Suojansalo yksilöllisellä käyttäjätunnuksella sekä salasanalla tai terveydenhuollon ammattihenkilön toimikortilla tai salasanalla. Potilastietojärjestelmä Diarium vastaa ohjelman tietoturvasta omalta osaltaan. 

Manuaalinen aineisto

Paperiarkisto esim. lähete, lausunto säilytetään lukitussa arkistokaapissa ja niitä käsitellään lain edellyttämällä tavalla. Paperiarkisto skannataan potilastietojärjestelmä Diariumiin. 

10. Tarkastusoikeus 

Asiakas voi tarkastella potilastietojaan OmaKannasta, jonne tallentuu kaikki hänen tiedoissaan tehdyt käynnit ja kirjaukset. Asiakkaalla on oikeus nähdä ja tarkastaa kaikki henkilötietonsa ja hänen hoitoaan koskevat potilasrekisteritiedot ja pyynnöstä saada ne kirjallisina ja maksuttomasti kerran vuodessa. ( Henkilötietolaki, 523/1999, 26§). Asiakkaan on halutessaan esitettävä potilasrekisterin tarkastuspyyntö henkilökohtaisen käynnin yhteydessä taikka toimittamalla pyyntö yritykseen omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla. Tarkastusoikeus toteutetaan ilman aiheetonta viivästystä. Tarkastusoikeus voidaan evätä vain poikkeustapauksessa. Epäämisperusteena voi olla esim. se, että tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa potilaan terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille. Tällöin potilaalle annetaan kirjallinen todistus tarkastusoikeuden epäämisestä ja potilas voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi ( Henkilötietolaki 523/1999, 26-28§) Potilastietorekisterin tiedot antaa yrityksessä Maarit Suojansalo. 

11. Oikeus vaatia tiedon poistamista

Potilasrekisterin tietoja voidaan asiakkaan pyynnöstä oikaista, poistaa tai täydentää. Tietojen oikauspyyntö tehdään kirjallisesti. Virheellisten tietojen korjaukset tehdään siten, että sekä alkuperäinen että korjattu merkintä ovat myöhemmin luettavissa. Virheellinen tieto esim. yliviivataan tai siirretään taustatiedostoon. Tarpeeton tieto poistetaan. Potilasrekisterissä havaitut selvät virheellisyydet korjataan normaalina ylläpitomenettelynä.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää Fysioterapeutti Maarit Suojansaloa lähettämästä tietoa yrityksen toiminnasta. Lisäksi asiakas voi kieltää lähettämästä hänelle sähköpostia. Kieltäytymisen voi ilmoittaa käynnin yhteydessä tai kirjallisesti. 

13. Evästeet

Käytämme sivustolla evästeitä (cookies). Evästeet ovat internetselaimen käyttäjän laitteelle tallentamia selaustietoja. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.